שלחו לנו הודעה
טוויטר יוטיוב פייסבוק
צרו איתנו קשר בטלפון 02-9932936
חיפוש פעילויות

הסכם השתתפות בצהרון

הסכם השתתפות בצהרון המרכז הקהילתי
לשנת הלימודים תשפ"ג (ספטמבר 2022 – יוני 2023)
הואיל ובשנת הלימודים תשפ"ג עתיד המרכז להפעיל צהרונים באפרת
והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון זה ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם
והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז כאמור בהסכם זה.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מיקום מועדי פעילות:

 • המרכז, יפעיל את הצהרון עבור ילדים הלומדים בגני הילדים באפרת בלבד, החל מתאריך 01/09/2022 ועד 30/06/2023 , ככלל יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום אם יהיה צורך בכך.
 • שעות פעילות צהרון גן 14:00 עד 16:30 בימים א`-ה`.
 • האמור בסעיף א` לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים (סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש בתחילת השנה ע"י המרכז).
 • בימים בהם מסתיימת הפעילות בגן הבוקר מוקדם מהמתוכנן, יפעל הצהרון החל מהשעה 14:00.
 • המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון בטווח הסביר, בהודעה מראש בשל נסיבות חריגות או אילוצי שטח.
 • מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ 22 ילדים. במקרה בו הוחלט שלא לפתוח צהרון יודיע על כך המתנ"ס להורים אשר רשמו את ילדיהם וזאת עד ה-1 לאוגוסט 2022.


2. חופשות:

המרכז יפרסם עד לתאריך 1.9.2022 את לוח החופשות השנתי של הצהרון וכן את ימי הקייטנה שיופעלו על ידו. קייטנות, שלא במסגרת תוכנית " ביה"ס של החגים", יופעלו בין השעות 07:30-15:30. במידה ותופעל ביישוב תוכנית "ביה"ס של החגים" בחופשת חנוכה וחופשת הפסח, מטעם משרד החינוך ובמידה והמרכז הקהילתי ייבחר על ידי הרשות להפעילה, תיגבה מההורים תוספת התשלום כפי שתיקבע ותפורסם על ידי משרד החינוך, על שעות הבוקר בלבד שכן מדובר בקייטנה יישובית ולא קייטנה המיועדת לילדי צהרון בלבד. לא תגבה תוספת תשלום על צהרון בימים אלו. ההרשמה לקייטנה תתבצע בנפרד וההשתתפות בה תתאפשר רק בתנאי שאכן בוצע רישום, המתנ"ס יוכל שלא לקבל ילדים שלא הסדירו הרשמה מראש. במידה ולא תופעל תוכנית בית הספר של החגים יעודכנו ההורים בימי הקייטנה החלופית לילדי הצהרון בלבד (קייטנה זו ללא תוספת תשלום אך קצרה יותר).
שתי האפשרויות תופענה בלוח החופשות שיפורסם על ידי המרכז כאמור.

3. איסוף בתום פעילות

 • ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 16:30 (או 15:30 בחופשות פעילות)
 • האיסוף יעשה על ידי אחד ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב בנספח להסכם זה, ובלבד שמדובר באדם שמבחינת גילו ואחריותו מוסמך לעשות כן.
  לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה ע"י ההורים כאמור, וע"י קטין שגילו פחות מ- 12 שנים.


4. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס.

 • המרכז רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר, מגפת הקורונה וכדומה. במקרים אילו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך הפורמאלית של גני הילדים .
 • במקרה של שביתה מלאה במשרד החינוך, יפעל הצהרון כרגיל, בנוסף לאמור לעיל יקיים צוות הצהרון החל מהיום השלישי לשביתה פעילות גם בשעות הבוקר. דהיינו מהשעה 08:00 ועד לשעה 14:00, בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף בשיעור שיקבע ע"י המרכז .
 • מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשות המרכז את השטח הדרוש לשם כך.

5. הצהרת בריאות

ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
 • ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי, מסירת מידע מדויק כאמור מהווה תנאי לקבלת הילד בצהרון.
 • ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון בנספח נפרד.
 • ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה מדבקת אחרת. במקרה של מחלה כאמור תהא חזרתו של הילד לצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון ורשאי להיות בחברת ילדים. האחריות למשלוח הילד לצהרון בניגוד לאמור לעיל תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.
 • ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב או בשל סיבה משמעתית ו/או אלימות. ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על כל שינוי בפרטים אלה.
 • ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כל שהן, הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.


7. ביטוח ילדים

המתנ"ס יישא באחריות כלפי ההורים בכל התחומים ויבטח את הילדים בביטוח צד ג`, בנוסף לכך הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך.

8. תשלומים ומחירים

מחיר ההשתתפות בצהרון יהיו כדלקמן:
 • תשלום חודשי לצהרון גנים - 890 ₪ למתכונת מלאה, ימים א`-ה`.
  בעת הרישום על ההורים לשלם מקדמה על סך 200 ₪, סכום זה ינוכה מהתשלום הראשון של חודש ספטמבר2022. במקרה של ביטול הרשמה לאחר 1.7.2022 לא יושב הסכום האמור.
  ההרשמה לצהרון הינה עד לתאריך 1.6.2022. רישום לצהרון לאחר מכן יתקיים על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • התשלום החודשי יבוצע ב-10 תשלומים ל-10 חודשים.
 • אמצעי התשלום: הוראת קבע או כרטיס אשראי בלבד על פי הסדר תשלומים שייחתם בין הצדדים במועד חתימת הסכם זה.
 • תשלום בעבור הצהרון יגבה גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה או מחלה או כל סיבה אחרת.
 • מובהר למען הסר ספק כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרון וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד למתנ"ס במקרה כאמור.
 • המתנ"ס רואה עצמו רשאי להוסיף על הסכומים הנ"ל כל תוספת חריגה שתתקבל במשך תקופת ההסכם וכן כל תוספת שתתחייב בגין עלויות המחירים במשק.

10. הפסקת השתתפות הילד ע"י המתנ"ס

 • המתנ"ס יהיה רשאי להחליט על פי שיקול דעת הצוות, הרכזת ומנהל המתנ"ס כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה התנהגותית, משמעתית או כל סיבה אחרת. טרם הוצאת ילד מצהרון, תתקיים שיחה עם ההורים.
 • המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפות של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה להורים כשבוע מראש, במקרה האמור תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

11. ביטול הרשמה והפסקת ההשתתפות ביוזמת ההורים

 • במקרה של בקשות ביטול השתתפות שתוגשנה עד ה-20 לכל חודש, יחויב התושב בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו כאמור עד ה 20 (כולל) לאותו החודש. ואילו לאחר ה 20 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה.
 • במקרה של הפסקת ההשתתפות בצהרון לאחר 31/4/2023 יחויבו ההורים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.


מצהירים ומתחייבים כדלהלן:

 • ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלה/ות האלרגנית/ות המפורטת/ות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל.
 • הננו מתחייבים להמציא מיד בסמוך לרישום ולא יאוחר מ – 7 ימים ממועד החתימה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, שבו תתואר האלרגיה שהתלמיד סובל ממנה. במסמך המזונות והחומרים שהילד אלרגי אליהם, התסמינים הטיפול הרפואי הנדרש לצורך מתן עזרה ראשונה לילד במקרה של חשיפה.
 • אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה האלרגנית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם.
 • אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלבנטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל.
 • אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את האביזרים והאמצעים הרפואיים והאחרים הדרושים לטיפול, ברמת צוות הגן, בילדנו/תנו בקשר למגבלות האלרגניות שמהן הוא/היא סובל/ת, לפי הפירוט דלקמן:
 • כמו כן הננו מתחייבים להפקיד במתקן שבו הצהרון מתקיים מזרק בר-תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, תוך ציון שמו של התלמיד ופרטיו וכן תצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה. מזרק נוסף, ועליו שם, יימצא בתיקו האישי של התלמיד. ידוע לנו שבאחריותנו להחליף את המזרק כאשר תמה תקופת התוקף של המזרק.
 • אנו מתחייבים להמציא לכם אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר הטיפולים הנדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים (או האסורים) שיש או אין לספק לילד/ה. וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך, וכן ובמיוחד אישור רפואי המפרט אם הילד/ה נזקק/ת למלווה צמוד בצהרון או שהוא יכול לשהות בצהרון ללא מלווה. על האישור הרפואי לפרט את מהות הרגישות האלרגנית של הילד/ה והאם ובאלו מקרים הרגישות עלולה להתפרץ (אכילה, מגע, חשיפה לריח וכדומה).
 • אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות אלינו או אליו בשעת הצורך.
 • באחריותנו ליידע את כל הורי מסגרת הצהרון לקראת פתיחת שנת הלימודים, וכן באסיפת ההורים הראשונה, על המגבלות התזונתיות החלות על תלמידי הכיתה והמסגרת, וכן על האיסור להכניס את האלרגן למרחבי השהייה שיוגדרו או לכל מתחם בית הספר, גן הילדים או הצהרון. היידוע ייעשה בתיאום עם התלמיד הסובל מאלרגיה ואיתנו.
 • באחריותנו לאשר את הרכב המזון. ידוע לנו כי ככל שלא נאשר את הרכב המזון, נוכל לספק לילדינו את המזון המותאם באופן עצמאי ובהתאם יקוזז מהתשלום החלק היחסי.
 • ידוע לנו כי מצב של אלרגיה למזון מסכנת חיים נכלל בתבחינים המאפשרים קבלת סיוע ממוקד מהוועדה הבין משרדית להעסקת מלווה אישית (סייעת רפואית) בחינוך הרגיל. ככל שאין בכוונתנו להגיש בקשה לסיוע אז באחריותנו לתת את כל הסיוע הנדרש כדי לעמוד בכך.
 • אנו מייפים את כוחו של צוות הצהרון להעניק לילד את הטיפול המצוין במסמך הרפואי בכל מקרה שבו יפתח הילד תגובה אלרגית. אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.
 • ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בצהרון חרף מגבלותיו הרפואיות.
ראשי יצירת קשר יוטיוב פייסבוק
הסדרי נגישות מפת אתר